Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR")

 

Společnost:           PROPERIA GROUP s.r.o., IČO: 04725298, se sídlem Máchova 1301/2, 612 00 Brno,

zapsaná společnost v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91583 (dále jako „správce")

 

tímto informujeme své klienty a uživatele webových stránek www.properia.cz o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů.

 

Tato informace je neadresným prohlášením o našich obecných postupech a zásadách jako správce osobních údajů. Každý subjekt osobních údajů má právo žádat konkrétní adresnou informaci o zpracování, které se ho týká.

 

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 

 

správce údajů

PROPERIA GROUP s.r.o., IČO: 04725298, se sídlem Máchova 1301/2, 612 00 Brno,

zapsaná společnost v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91583

 

doručovací adresa

Máchova 1301/2, 612 00 Brno

telefonní kontakt

773 944 222

e-mail

info@properia.cz

 

 

Není správcem jmenován žádný pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zpracovávané informace

 

Shromažďované osobní údaje jsou pouze za účelem realizace nabízených služeb na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněných zájmů správce.

 

Těmito údaji budou zejména:

 1. jméno či jména, příjmení, akademický titul
 2. rodné číslo a datum narození
 3. adresa bydliště či pobytu
 4. telefonní spojení nebo e-­mailová adresa

 

v případě některých vybraných služeb (např. právní, daňové, finanční služby) také věk, místo pobytu, pohlaví, stav (svobodný/á, rozvedený/á...), číslo či čísla bankovních účtů

 

III. Účel zpracování

 

Údaje, které nám poskytujete, jsou využívány zejména k plnění smlouvy např. zprostředkování prodeje či koupě nemovité věci, dále je využíváme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, či Vás oslovili s nabídkou spolupráce, kdy v těchto případech vycházíme z údajů, které jste o sobě uvedli na internetových stránkách (Vy sami jste je dobrovolně poskytli širší veřejnosti).

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Vaše údaje jako jsou: jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mailovou adresu můžeme vedle tohoto využít také k zaslání obchodní sdělení, nabídce služeb, které poskytujeme či jinému marketingovému sdělení. Souhlas se zpracováním Vašich údajů k marketingovým a obchodním záměrům můžete kdykoli a bezplatně odvolat, a to odesláním e-mailové zprávy na info@properia.cz nebo zasláním písemného sdělení poštou na adresu našeho sídla uvedeného výše.

 

 1. Doba uchování a zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá zákonný důvod zpracování, zejména plnění právní povinnosti nebo ochrana našich oprávněných zájmů, dále po nezbytnou dobu k plnění archivačních povinností zejména dle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty apod., nejvýše však po dobu deseti let od ukončení poskytování služeb či plnění plynoucího ze smlouvy.

 

 1. V. Příjemci osobních údajů aneb kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 

Osobní údaje jakožto správce budeme zpracovávat my, můžeme je však dále poskytnout (předat) našim partnerům, aby pro nás provedli zpracování k dosažení výše uvedených účelů.

 

Mezi naše partnery patří:

 

 1. externí účetní
 2. spolupracující realitní makléři
 3. externí advokátní kanceláře
 4. externí finanční a daňový poradci
 5. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé serverové, webové a cloudové podpory

 

Dále jsou příjemci osobních údajů veřejnoprávní subjekty (stát, orgány státní správy a samosprávy) v rozsahu stanoveném právními předpisy.

 

Osobní údaje nejsou poskytovány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. V Jaká práva jakožto subjekt údajů máte

 

Podle GDPR máte následující práva:

 

-          kdykoliv odvolat udělený souhlas  bez jakýchkoli následků

-          být informován o zpracování osobních údajů – tj. kdo je správcem, jaký je účel a právní základ zpracování

-          na přístup k osobním údajům – získání potvrzení zda jsou či nejsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány,

-          požadovat opravu údajů – oprava nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů

-          na výmaz („právo být zapomenut") – vymazání osobních údajů z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR

-          omezení zpracování osobních údajů z důvodů uvedených v čl. 18 GDPR

-          na informaci o příjemcích, které správce informoval o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů pokud to subjekt údajů požaduje

-          na přenositelnost vybraných údajů, které se ho týkají a byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu předat jinému správci, a to v případech dle čl. 20 GDPR

-          vznést kdykoli námitku  proti zpracování jeho osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace

-          nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma situací uvedených v čl. 22 GDPR

-          na oznámení v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzické osoby

-          obrátit se na dozor v oblasti ochrany osobních údajů – vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

-          na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu

-          na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli

 

Veškerá svá práva uvedená výše můžete uplatnit u správce (PROPERIA GROUP s.r.o.) buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@properia.cz

 

Máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

 

 

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho konkrétní situace, na základě zpracování nezbytného pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dále také pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování týkajícího se přímého marketingu.

 

 

 

VII.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na webových stránkách správce.